Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.armory.cz, jehož provozovatelem a dodavatelem zboží je
Ing. Vlastimil Hrach IČ: 87997061 DIČ:CZ8207212552
a při ostatních nákupech na základě objednávek uzavíraných formou e-mailové korespondence, telefonů či písemně zaslaných objednávek u výše uvedeného provozovatele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou považovány za závazné. Podáním (odesláním) objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podáním objednávky zároveň kupující vyjadřuje souhlas s jejím obsahem.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři nebo v jiné formě objednávky.

V případě, že zákazník vytvoří objednávku a využije osobního převzetí, nejedná se o platnou objednávku, ale pouze o rezervaci zboží.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu nebo zasláním jiné, výše uvedené formy objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Veškeré poskytnuté údaje budou využity pouze k výše uvedeným účelům a nebudou předávány třetím osobám (vyjma situací vyžadovaných zákonem).

III. Platební podmínky, expediční lhůty, přepravné a balné

Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě expedováno nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně skladem, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.

Pokud část z objednaného zboží není momentálně skladem nebo je nutné je zakázkově vyrobit, bude objednávka odeslána bez zboží, které není skladem. Zbytek zboží, které bude naskladněno později bude odesláno samostatně. Zákazník bude informován o přibližném možném termínu vyřízení objednávky při odeslání části objednávky. Zákazník na základě této informace může požádat o zrušení té části zboží, která je není skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné (dopravné) za obě zásilky.

V akutních případech je provozovatel schopen na telefonickou žádost zákazníka zajistit přednostní vyřízení objednávky.

Přepravné se mění v závislosti na vybraném druhu dopravce a jeho tarifu, druhu zboží apod. Cena přepravného je zasíláno zákazníkovi spolu s informacemi o objednávaném zboží.

Zboží je zasíláno na dobírku, není-li při objednávce sjednáno jinak.

Expedice na přepravní službu PPL/UPC/DHL se uzavírají každý pracovní den ve 14hod.

IV. Storno objednávky ze strany kupujícího

Po potvrzení objednávky dodavatelem, je třeba změnu objednávky či její stornování projednat přímo s dodavatelem. Nestačí pouze sdělení kupujícího o stornu nebo změně závazné objednávky. Důvodem ke stornu objednávky není opožděné dodání zboží, které vznikne zaviněním třetí strany (dopravce, dovozce apod.). Dodavatel je oprávněn vyúčtovat odběrateli storno poplatek až do výše 50% ceny závazné objednávky anebo její stornované části na pokrytí nákladů účelně vynaložených v souvislosti se změnou či stornováním závazné objednávky.

V. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem provozovatele a právním řádem platným v ČR.

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - vrácení zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí kompletní, nepoškozené zboží, bez jakýchkoliv známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu (myšleno nepoškozeném obalu výrobku) a s kompletními doklady a dokumentací poslat zpět v zákonem uvedené lhůtě. Po obdržení vráceného zboží a kontrole jeho bezzávadnosti, prodávající obratem (do 30dnů) zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku ceny zboží bankovním převodem. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít vrácené zboží či na vrácení pouze poměrné částky z prodejní ceny, pokud vrácené zboží vykazuje jakékoliv známky užívání či je jinak poškozeno. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující však nemůže odstoupit od kupních smluv podle odstavce 7 výše uvedeného zákona, zejména od dodávek zboží zvláště upraveného či sestaveného podle přání spotřebitele. Vracení částky je možné pouze na bankovní účet kupujícího. Vrácení částky není možné provést formou úhrady na složenku.

Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku zaslanou mu na dobírku. Takováto zásilka není ani považována za odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku v zákonem stanovené lhůtě. Pro navrácení fin. prostředků je dobré zaslat dokument "Odstoupení od kupní smlouvy". Email pro komunikaci info@armory.cz

V § 53 odst. 7 věta první občanský zákoník stanoví, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V § 53 odst. 10 pak navazuje povinnost prodávajícího vrátit nejpozději do 30 dnů od odstoupení spotřebiteli "zaplacené finanční částky". Mezi tyto vrácené částky patří rovněž náklady na dodání zboží spotřebiteli, které spotřebitel na základě uzavřené smlouvy uhradil vedle kupní ceny. Do toho rámce lze zařadit například položky označované jako poštovné a balné. Následné vrácení výrobku podnikateli však provádí spotřebitel na vlastní náklady.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
b) výrazným způsobem se změnila cena zboží od dodavatele V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce zaslané kupujícím, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout, nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

VIII. Dodatek k přebírání zásilek o přepravních společností

Při přebírání zásilky od přepravní společnosti (PPL, DHL, UPC ..) je příjemce povinen zkontrolovat neporušenost a kompletnost zboží jemu zasílaných, ještě před potvrzením přepravci, že zboží převzal. Pokud bude zboží chybět či bude jakkoliv poškozeno, je nutné s přepravcem tuto událost písemně zadokumentovat. Pokud příjemce potvrdí přepravci svým podpisem převzetí zásilky bez jakýchkoliv výhrad, bude při případné pozdější reklamaci, přepravcem reklamace řešena, že zboží bylo dodáno bez výhrad, jelikož předtím písemně potvrdil přijetí neporušeného zboží. (tyto podmínky mají nastavené přepravní společnosti)

zpět
Vaše IP adresa je: 35.172.217.174
Copyright © 2021 Armory.